Misyon, Vizyon

VİZYONUMUZ

Üniversite - sektör işbirliği uygulamalarında Türkiye’nin en iyi araştırma ve uygulama merkezi olmaktır.

MİSYONUMUZ

İnsan kaynakları, iş ve performans değerlendirme alanında Süleyman Demirel üniversitesinin akademisyen ve öğrencilerinin tecrübe ve ihtiyaçları ile her ölçekte sanayi tecrübe ve ihtiyaçlarını belirli bir platformda bir araya getirerek üniversite – sanayi  işbirliğini artırmaktır.

AMAÇLARIMIZ

1.Yurt içinde ve yurt dışında, İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

2.İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme alanındaki gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

3.İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

4.Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,               d) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri oluşturmak ve geliştirmek,

5.Merkezce yürütülecek laboratuar çalışmaları ve bilimsel etkinlikler yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil edecek referans merkezi olmak,

6.İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme kapsamında yer alan sorunların, işletmeler ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

7.İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda işletmelerin ve çalışanların aydınlatılması, ihtiyaçların belirlenmesi, giderilmesi ve gerekli eğitimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

8.Disiplinler arası bir yaklaşım ile İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme sorunlarının tanı ve çözümünde uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve yeni tanı ve çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncülük etmek,

9.İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme alanında yapılacak her türlü yayını teşvik etmek; ayrıca kaynak yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

10.Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

11.Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve ilkelere uygun diğer çalışmaları yapmak.

HEDEFLERİMİZ

1.Üniversite bünyesinde bir örgütsel davranış laboratuarı kurarak çalışan -işletme ilişkilerinde etkili olan tutum ve davranışlara yönelik araştırmalar yapmak.

2.Süleyman Demirel üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren akademisyenlerin tecrübelerini işletme yaşamına aktarabilmelerini sağlamak.

3.Süleyman Demirel üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren akademisyenlerin araştırma ve uygulama olanaklarını arttırmak.

4.Süleyman Demirel üniversitesi bünyesinde eğitim gören ön lisans, lisans,  yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin öğrendiklerini çalışma yaşamına aktarabilmelerini sağlamak ve ilgili çalışma alanlarında tez ve araştırmalarına dayanak oluşturabilecek uygulama yapabilmelerine olanak sağlamak.

5.Ulusal ve uluslarararası alanda faaliyet gösteren her ölçekte işletmenin ihtiyaç duyduğu her türlü analiz, değerlendirme eğitim ve danışmanlık hizmetini vermek.

6.Üniversite olanak ve ihtiyaçları ile işletme ve sanayi olanak ve ihtiyaçlarını bir araya getirerek işbirliğini artırmak ve sinerji yaratmak.

7.Üniversite olanakları ile akademisyenlerin tecrübe ve ihtiyaçlarını işletme ihtiyaç ve olanaklarını bir araya getirmek.

8.Öğrencilerimizin çalışma yaşamıyla uyumunu sağlamak

9.Öğrencilerimizin öğrendiklerini uygulamalarına ve araştırma yapmalarına uygun ortamı sağlamak.

10.İşletmelerin İKY temin ve tedarik süreçleri ihtiyaç duyduğu her türlü test ve analizleri yapmak, yapılan test ve analizlere danışmalık yapmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitimleri vermek.

11.İşletmelerin performanslarının artırılması ve sorunlarının çözülmesine yönelik test ve analizleri yapmak, önerilerde bulunmak ve çözüm ortağı olarak işletme içi uygulamalara koçluk yapmak.

12.İş analiz, iş değerlendirmesi, iş tasarımı uygulamaları yaparak işletmelerin verimliliklerini artırmalarına ve rekabet gücü yakalamalarına yardımcı olmak.

13.İşletmelerin yenilikçilik ve girişimcilik özelliklerini artırmak maksadıyla stratejik planlarını oluşturmalarına destek olmak, stratejik analizlerini  (Durun belirleme matrisleri, SWOT, Performans güçleri analizi ve denge analizi vb.) yapmak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

14.İşletme çalışanlarının verimliliklerinin artırılmasına yönelik her türlü tespit (gözlem, deney, test vb.) değerlendirme (analiz, karşılaştırma vb) ve uygulamayı  (tasarım, eğitim, koçluk vb.) gerçekleştirmek.

15.İşletmelerin ihtiyaç duyduğu iktisadi ve mali analiz ve değerlendirmeleri yapmak.

16.İşletmelerin ihtiyaç duyduğu İş yeri tasarımı, süreç tasarımı, organizasyon uygulamalarını yapmak veya bu konularda danışmanlık hizmeti vermek.

17.İşletmelerin verimliliklerini artırmak maksadıyla her türlü yöneylem uygulamasını yapmak

18.İşletmelerin ihtiyaç duyduğu imaj tasarım, reklam ve pazarlama danışmanlığı hizmetlerini vermek.

19.İşletmelerin ihtiyaç duyduğu ürün test ve değerlendirme hizmetlerini vermek.

20.İşletmelerin ihtiyaç duyduğu alanında tecrübe sahibi stajyer ve yarı zamanlı çalışan hizmetlerinin verilmesine aracılık etmek.

21.İş sağlığı ve güvenliği konusunda işletmelerin ihtiyaç duyduğu danışmanlık ve uygulama hizmetlerini  sağlamak

 

Yayın Tarihi: 21/10/2014
Okunma Sayısı: 1670