SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI, İŞ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNSAN KAYNAKLARI, İŞ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

b) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez: Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,  

 f) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili Fakülte, Bölüm ve Anabilim dallarının ve ilgili diğer kamu ve özel kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak, tanı ve çözüm hizmetlerinin geliştirilmesine aracılık etmek, İnsan Kaynakları, İş ve  Performans Değerlendirme ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası işletme sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 –(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma ve inceleme yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme alanındaki gelişmeleri temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,   

d) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme ile ilgili ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak, lisans ve lisansüstü eğitimleri oluşturmak ve geliştirmek,

e) Merkezce yürütülecek laboratuar çalışmaları ve bilimsel etkinlikler yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye’yi temsil edecek referans merkezi olmak,

f) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme kapsamında yer alan sorunların, işletmeler ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları belirlemek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

g) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda işletmelerin ve çalışanların aydınlatılması, ihtiyaçların belirlenmesi, giderilmesi ve gerekli eğitimlerin ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi ve broşür basımları yapmak, yazılı ve görsel yayın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

ğ) Disiplinler arası bir yaklaşım ile İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme sorunlarının tanı ve çözümünde uyulması gereken kuralların belirlenmesi ve yeni tanı ve çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında öncülük etmek,

h) İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme alanında yapılacak her türlü yayını teşvik etmek; ayrıca kaynak yayınları içeren bir kütüphane kurulması için her türlü yatırımda bulunmak,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

i) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen amaç ve ilkelere uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 –(1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile İnsan Kaynakları, İş ve Performans Değerlendirme konusunda bilimsel çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevleri Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.        

Müdürün görevleri

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,Merkez Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak

d) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

g) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Merkez Danışma Kuruluna sunmak.

h) Gerektiğinde Merkez Danışma Kurulunun toplanma önerisini Merkez Yönetim Kuruluna sunmak ve Merkez Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

i) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek.

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Yönetim kurulu

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Üniversite öğretim üyesi veya öğretim elemanları arasından dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeret belirtmeden katılmayan üyenin görevi sonlandırılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek ve karara bağlamak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak.

c) Merkez Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek.

d) Merkez Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

e) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak.

f) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

h) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ı) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

i) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

j) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.         

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin daha etkin şekilde yürütülmesini sağlamak ve verimliliği arttırmak maksadı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Bu grupların başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak Merkez Müdürünün önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu çalışma gruplarının faaliyetlerini izler, denetler ve faaliyet raporu düzenletebilir.

Merkezin çalışma grupları;

a) Çalışma Psikolojisi ÇG

b) İnsan kaynakları seçim ve tedarik ÇG

c) İş analizi ve tasarımı ÇG

d) İş değerlendirme ve ücret yönetimi ÇG

e) Yöneylem ÇG

f) Marka, İmaj ve Pazarlama ÇG

g) Halkla İlişkiler ÇG

h) İstatistik ve finansal analizler çalışma  ÇG

ı) Stratejik Yönetim ÇG

i) Ar-Ge Çalışma grubu

Merkez Demirbaşları

MADDE 14-Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamına alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin malıdır.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 –(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Döner sermaye

Madde 16-Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetler, Süleyman Demirel Üniversitesi Döner Sermaye Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Diğer Hususlar

Madde 17-Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yayın Tarihi: 21/10/2014
Okunma Sayısı: 2120